Rama Chandra Nohou Lyrics - Zubeen Garg | Anjana 2005 | AxomLyrics

Rama Chandra Nohou Lyrics – Zubeen Garg | Anjana 2005 |

Rama Chandra Nohou Lyrics, sung by Zubeen Garg. Popular Assamese Bihu Song from the album Anjana 2005. Casting Arup bora, Akash Deep & Gayatri Mahanta & Others.

Rama Chandra Nohou Lyrics

Song Details

  • Song: RAMA CHANDRA NOHOW
  • Album: ANJANA 2005
  • Singer: ZUBEEN GARG
  • Label: NK Production
  • Cast : ARUP BORA, AKASH DEEP, GAYATRI MAHANTA

Rama Chandra Nohou Lyrics

Oi Rama chandra nohou je moi
Bonot dibole
O Xitak banat dibole
Arjun o nohou je moi
Bhogai lobole
Dropodik vogai lobole
Dusmanta nohou je moi
Aanguthi pindhai
O janoi aanguthi pindhai
Aanguthi pindhai tumaak pahoribole
O janoi pahoribole

Oi Rama chandra nohou je moi
Bonot dibole
O Xitak banat dibole
Arjun o nohou je moi
Bhogai lobole
Dropodik vogai lobole
Dusmanta nohou je moi
Aanguthi pindhai
O janoi aanguthi pindhai
Aanguthi pindhai tumaak pahoribole
O janoi pahoribole

…Music…

Oi Xita devi nohou je moi
Lukai jabole
Patalat lukai jabole
Shakuntola nohou je bisari jabole
Dusmantok ghurai pabole
Dropodi nahou janoi
Pancha pandabar
Oi janoi pancha pandabar
Boromalyo pindhai hotir vaw dibole
o janoi bhau dibole

Oi Xita devi nohou je moi
Lukai jabole
Patalat lukai jabole
Shakuntola nohou je bisari jabole
Dusmantok ghurai pabole
Dropodi nahou janoi
Pancha pandabor
Oi janoi pancha pandabar
Boromalyo pindhai hotir vaw dibole
o janoi bhau dibole

Bhisma o nohou je moi napatibole
Biyakhan napatibole
Anirudha nahou je paluwai nibole
Uxa k paluwai nibole
Sri Krishna o je moi nohalu jana
hosakoi nahalu jana
xulla xo gupike janoi nosuwabole
O janoi nosuwabole

Bhisma o nohou je moi napatibole
Biyakhan napatibole
Anirudha nahou je paluwai nibole
Uxa k paluwai nibole
Sri Krishna o je moi nohalu jana
hosakoi nahalu jana
xulla xo gupike janoi nosuwabole
O janoi nosuwabole

…Music….

Oi uxa devi nohou je moi polai jabole
Ojanoi polai jabole
Meera bai o nahalu moi bhajon gabole
jiban tu vojon gabole
Radha rukmini o je nahalu jana
Oi janoi nahalu jana
Tumi bahi bojai dile nasi dibole
O janoi nasi dibole

Oi uxa devi nohou je moi polai jabole
Ojanoi polai jabole
Meera bai o nahalu moi bhajon gabole
jiban tu vojon gabole
Radha rukmini o je nahalu jana
Oi janoi nahalu jana
Tumi bahi bojai dile nasi dibole
O janoi nasi dibole

Oi Rama chandra nohou je moi
Bonot dibole
O Xitak banat dibole
Arjun o nohou je moi
Bhogai lobole
Dropodik vogai lobole
Dusmanta nohou je moi
Aanguthi pindhai
O janoi aanguthi pindhai
Aanguthi pindhai tumaak pahoribole

O janoi pahoribole
O janoi pahoribole
O janoi pahoribole


[crp]

Music Video Of Rama Chandra Nohou Song