Biya Naam Lyrics – Dr Anima Choudhury | Ahise Jurun |

Biya Naam Lyrics, sung by Dr. Anima Choudhury. Assamese Wedding Song.

Biya Naam Lyrics

Song Credits

  • Song: Ahise Jurun
  • Singer: Anima Chowdhury
  • Album: Assamese Biya Naam

Biya Naam Lyrics (Ahise Jurun)

Ahise jurun
Ahise jurun bohise baajot
Aaidew xui ase goi aaire khatot

Ahise jurun bohise baajot
Aaidew xui ase goi aaire khatot

Lahe lahe kori aaiye jogai
Uthasun majoni jurun pindhai

Lahe lahe kori aaiye jogai
Uthasun majoni jurun pindhai

Ahise jurun bohise baajot
Aaidew xui ase goi aaire khatot

Agor khon bharote o mon tora
Ki ki aniso o mon tora
Xomajor majote thuwa mon tora
Jurun loi ahise ajudhyar pora
Pasor khon bharote o mon tora
Ki ki aniso o mon tora
Jurun loi ahise ajudhyar pora
Jurun loi ahise ajudhyar pora

Doba sankha bojua
Doba sankha
Biyoniye biyonik morolor agot bohuwa
Biyoniye biyonik morolor agot bohuwa

Biya Naam Video