Policor Jiyek Joni Lyrics full By Bhaskar Neel | Popular Song 2020 |

Policor jiyek joni lyrics by bhaskar neel is a new assamese song .

Policor jiyek joni lyrics Audio Credit

  • Singer : Bhaskar Neel
  • Lyrics/Tune : Abinash Priyam
  • Music/Mixed : #Akash_Pritom
  • Music label : AC MULTIMEDIA
  • Song : policor jiyek joni lyrics

Policer jiyek joni lyrics

Policor jiyek joni

Dekhate iman styli

Kothai proti fitahi

Ketiyaba xosake

Polowai nim kijani

Sohorole jowar pora

Sehera hol holoni

Olop besi futoni

Nejanong kar logot

Ase tayer premor supoti

Agote dekhat tai

Akori ajoli asile

Dudinor pisotei dekhon

Dhuniya hoi porile

Tayir lahi pahi dehatiye

Uposi pora vor jobone

Boliya korise

Boliya korise mok

Shuniso bole dhuniya suwali

Vitori vitori ghuniya

Mukhote mitha mitha kotha

Nubuji xihotor solona

Oi ghotiram batiram

Lora dekhile

Bekakeu ghuri nasai

Dhoni lora age

Sakoriyal lage

Boyokh besi holeu soli jai

Xosa morom no ki

Xihote bujike napai

Dudinor pisot heno

Morom bor komi jai

O more kolija

Toiyo neki tenekoya

Imandinei ane aso neki

Tore pisot pori hobola

Imandinei ane aso neki

Tore pisot pori hobola

Nolore gojali thiyo janone

Nolore gojoli thiyo

Mole mon asene

Bhalpaune khuli noko ono kiyo

Morom dim seneh dim

Hiya dim deha dim

Nubujo toi kiyo

Kaxole gole sokule sale

Pis mukh diyo kiyo

Hayo more kolija

Kino morom logali

Moreno kolija khon

Kiyono khuli khali

Nijor kori lobole

Nijor kori lobole mon

Nijor kori lobole tok

Nijor kori lobole mon

       

Leave a Reply

error: Content is protected !!