Loi Juwa Ekebare Lyrics - Simanta Shekhar | AxomLyrics

Loi Juwa Ekebare Lyrics – Simanta Shekhar

Loi Juwa Ekebare Lyrics By Simanta Shekhar. Most Popular Assamese Romantic Song.

loi juwa ekebare lyrics

Audio Credits 

Loi Juwa Ekebare Lyrics

Loi juwa ekebare
thoi diya kaxorote..
loi juwa ekebare
thoi diya kaxorote..
Aalphul moromere
kotu dukh nupuake
dilu mur hiya tumaak
nojonake nojonake
nojonake nojonake…
loi juwa ekebare….

O xomoy roi ja
roi ja roi jaa..
O botaah loi jaa
loi jaa loi jaa…
O Xomoi roi ja
roi ja roi jaa…
mur uthor hahi
aji mathu o teur babei
di dilu ekebare
thoi diya kaxorote
alphul moromere
kotu dukh nupuake
dilu mur hiya tumak

Ho junaak nami aah
nami aah nami aah
teur hiyat premor
hubax dhali aah
Ho junak nami aah
nami aah nami aah

Aru koi dibi
asu je moi roi teyor babei
di dilu ekebare
ebaru nobhobake
alphul moromere
kotu dukh nupuake
dilu mur hiya tumak…

nojonake nojonake…